5 Απρ 2014ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας της Αιγύπτιας).

(Μάρκου κεφ. ι' στίχοι 32-45).

Ο Ιησούς ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα.ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ Εκκλησία μας βοηθάει με τη σημερινή περικοπή να ετοιμαζόμαστε για να προσκυνήσουμε με πίστη και ευλάβεια τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο Κύριος μιλεί πολύ καθαρά στους μαθητές του για τα πάθη των αγίων ημερών. Δείχνει σ' όλους μας το σωστό τρόπο, που μπορούμε να υποδεχτούμε τη θυσία του Γολγοθά.

«Τω καιρώ εκείνω παραλαβών ο Ιησούς πάλιν τους δώδεκα μαθητάς αυτού, ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαί-νειν, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και τοις γραμματεύσι, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσι, και έμπαίξουσιν αυτώ και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν, Και τη τρίτη ήμερα αναστήσεται.
Και προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος και Ιωάννης οι υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμεν ποίησης ημίν. ο δε είπεν αυτοίς· τί θέλετε ποιήσαί με υμίν; οι δε είπον αυτώ· δός ημίν ίνα είς εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ουκ οίδατε τι αιτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι; οι δε είπον αυτώ· δυνάμεθα. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· το μεν ποτήριον ό εγώ πίνω πίεσθε, και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων ουκ εστίν εμόν δούναι, αλλ' οίς ητοίμασται. Και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου. ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς- οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών· ούχ ούτω δε έσται εν υμίν, αλλ' ός εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος, και ός εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος· και γαρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών».
ΕΡΜΗΝΕΙΑΕκείνο τον καιρό πήρε ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητές του και άρχισε να τους λέγει εκείνα που επρόκειτο να συμβούν. Ότι δηλ. ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς. Θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στην ρωμαίκή εξουσία. Θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.

Και τον παίρνουν από κοντά ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου και του λέγουν: Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις ό,τι θα ζητήσουμε. Και εκείνος τους είπε· τι θέλετε να σας κάνω; και εκείνοι του είπαν δώσε μας να καθίσουμε, τότε που θα δοξαστείς, ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου. Και ο Ιησούς τους είπε- δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι; Και εκείνοι του είπαν μπορούμε. Τότε ο Ιησούς τους είπε· το ποτήρι που εγώ πίνω θα το πιείτε, και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα το βαπτιστείτε· αλλά το να καθίσετε στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι στην εξουσία μου να το δώσω, αλλά ανήκει σ' εκείνους για τους οποίους είναι ετοιμασμένο. Και όταν άκουσαν οι δέκα άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά του και τους είπε· Σας είναι γνωστό πως εκείνοι που στον έξω κόσμο νομίζουν πως είναι άρχοντες, αυτοί υποδουλώνουν τους ανθρώπους και εκείνοι απ' αυτούς που έχουν τα μεγάλα αξιώματα, αυτοί τους έχουν στην απόλυτη εξουσία τους. Όμως δε θα είναι έτσι σε σας, αλλ' αν κάποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, θα είναι υπηρέτης σας, και αν κάποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, θα είναι όλων δούλος. Γιατί ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του για να λυτρωθούν πολλοί.ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ο Κύριος λέγει στους μαθητές του ότι στα Ιεροσόλυμα ία παραδοθεί στα χέρια των Γραμματέων και Φαρισαίων, θα τον Καταδικάσουν, θα τον εμπαίξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν, θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Οι μαθητές δοκίμαζαν μεγάλη στενοχώρια γι' αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ήθελαν να χάσουν από κοντά τους τον Κύριο, δεν μπορούσαν ακόμα οι μαθητές να καταλάβουν και να δεχτούν πως ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να θυσιαστεί και έτσι σωθούν όλοι οι άνθρωποι.
2. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ζητούσαν από τον Κύριο κοσμικά αξιώματα. Νόμιζαν πως ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα θα γίνει κοσμικός άρχοντας για να ελευθερώσει τους Εβραίους από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Αυτή όμως τη νοοτροπία ο Κύριος την απορρίπτει. Ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο για να γίνει κοσμικός άρχοντας, ώστε να υποδουλώνει τους ανθρώπους στην εξουσία του. Ο Κύριος ήλθε για να υπηρετήσει τους ανθρώπους με την αγάπη του και όχι να τον υπηρετήσουν οι άλλοι. Ο Κύριος μας διδάσκει πως ο άνθρωπος πρέπει να έχει μέσα του πολλή αγάπη και ταπείνωση. Η αγάπη μας κάνει υπηρέτες των ανθρώπων. Δεν είναι υποτιμητικό να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στους άλλους. Όποιος από μας θέλει να βρίσκεται κοντά στο Χριστό πρέπει να τον μιμείται στη ζωή του.
3. Πρέπει από τώρα να συνηθίσουμε να υπηρετούμε τους άλλους. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τη βοήθεια μας στους γονείς μας. Να ξεκουράζουμε τη μητέρα μας. Να εξυπηρετούμε και τα άλλα αδέλφια μας. Να φροντίζουμε για κάθε καλό που μπορεί να γίνει στην τάξη μας και γενικά στο σχολείο μας. Να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους και να προσφέρουμε βοήθεια και χαρά στους φτωχούς. Όλα αυτά μας βοηθούν να παρακολουθήσουμε αληθινά τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα αρχίσουμε από τώρα να θυσιάζουμε τον εγωισμό μας, για να φτάσουμε αργότερα και στο σημείο να προσφέρουμε για την αγάπη του Χριστού και των άλλων ,, ανθρώπων και αυτή τη ζωή μας.